حمایت‌های گسترده پارلمانترها از مقاومت مردم ایران ـ ارتباط مستقیم

میهمان برنامه: بهزاد نظیری

در کانون چالش‌های منطقه و جهان حالا این سوال قرار دارد که استراتژی درست در مقابله با بنیادگرایی و فاشیسم دینی حاکم بر ایران چیست؟ به‌ویژه که متاسفانه دولت‌های غرب به دلیل سیاست مماشات‌جویانه‌ای که از دهه ۱۳۶۰ در رابطه با فاشیسم دینی حاکم بر ایران دنبال کردند عملا فاقد استراتژی روشنی برای پرداختن به این مسئله مبرم هستند.

مقاومت ایران از همان سی خرداد ۱۳۶۰ با خواست به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی و سرنگونی دیکتاتوری فاشیستی آخوندی سیاست درست در قبال این رژیم دیکتاتوری ضدبشری را ارائه کرده است.

استراتژی و سیاست‌های مقاومت ایران در این سالها بیش از پیش مورد توجه پارلمانترها و شخصیتهای سیاسی جهان قرار گرفته است. در برنامه امروز به این موضوع می‌پردازیم.

ارتباط مستقیم ـ حمایت‌های گسترده پارلمانترها از مقاومت مردم ایران ـ قسمت دوم

ارتباط مستقیم ـ حمایت‌های گسترده پارلمانترها از مقاومت مردم ایران ـ قسمت سوم

ارتباط مستقیم ـ حمایت‌های گسترده پارلمانترها از مقاومت مردم ایران ـ قسمت چهارم

ارتباط مستقیم ـ حمایت‌های گسترده پارلمانترها از مقاومت مردم ایران ـ قسمت پنجم

لطفا به اشتراک بگذارید: