تجمع اعتراضی بازنشستگان ،غارت شدگان خودرو،مردم اراک

جمعی از بازنشستگان کرمانشاه ؛یزد ، اهواز ، گروهی از غارت شدگان ریحان تاک در قزوین، جمعی از کارکنان ارکان ثالث تهران و حومه و جمعی از آهن فروشان در تهران  در اعتراض به عملکرد غارتگرانه رژیم تجمع کردند.

همچنین گروههای از مردم اراک نیز در اعتراض به آلودگی هوا در این شهر دست به تظاهرات زدند.

فقط کف خیابان به دست می آد حقمان

اتحاد اتحاد علیه ظلم و فساد

ای دولت دروغگو حاصل وعده ها کو

همسان سازی حق ماست حق مسلم ماست

لطفا به اشتراک بگذارید: