پادکست ها

فرا سو

پادکست فراسو ـ انتخابات نمایشی ـ احمد افشار ـ ۷اسفند۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ مهندسی انتخابات ـ هادی روشن روان ـ ۱اسفند۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ افشای اسناد دورزدن تحریمها ـ مجید حریری ـ ۲۵بهمن ۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ فعالیتهای مقاومت ـ علی صفوی ـ ۱۰بهمن۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ حمایت شهرداران نروژ ـ مهدی نوبری ـ ۲۶دی ۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ کنفرانس آلمان ـ جواد دبیران ـ ۱۷دی ۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ تشکیل گروه حمایت از اشرف۳ ـ علیرضا جعفرزاده ـ ۱۱دی ۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ دادگاه سوئد و دژخیم و مزدور نفوذی ـ محمود رویایی ـ ۵دی ۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ کارزارهای مقاومت ... ـ شاهین قبادی ـ ۲۷آذر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ اعتراضات و اعتصابها ـ مهری علیقلی ـ ۱۹آذر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ اعتراضات و اعتصابها ـ مهری علیقلی ـ ۱۹آذر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ کنفرانس پارلمان انگلستان ـ حسین عابدینی ـ ۱۴آذر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ کنفرانس قتل عام در نیویورک ـ شیرین نریمان ـ ۷آذر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ کنفرانس سنای آمریکا ـ علیرضا جعفرزاده ـ ۲۲آبان۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ جلسه سنای ایتالیا ـ محمود حکمیان ـ ۱۵آبان۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ اجلاس شورای حقوق بشر ـ مژگان جولایی و حنیف باقرزاده ـ ۱آبان۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ افشای شبکه نفوذیهای رژیم در آمریکا ـ علی صفوی ـ ۲۴مهر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ اجلاس برلین ـ جواد دبیران ـ ۱۸مهر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ اجلاس و تظاهرات در بروکسل ـ شاهین قبادی ـ ۳مهر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ کنفرانس دادخواهی قتل عام ۶۷ ـ علی صفوی ـ۲۰شهریور۱۴۰۲