پادکست ها

هفت روی هفت

پادکست ۷۷ـ خدایی صفت و علینژاد ـ دادگاه علیه مجاهدین ـ ۲۲تیر۱۴۰۳

پادکست ۷۷ـ خدایی صفت وعلینژاد ـ انتخابات ـ ۱۶تیر۱۴۰۳

پادکست ۷۷ـ خدایی صفت و علینژاد ـ کهکشان...،ـ ۱تیر ۱۴۰۳

پادکست ۷۷ ـ خدایی صفت و علینژاد ـ کهکشان مقاومت ... ـ ۲۵خرداد۱۴۰۳

پادکست ۷۷ ـ علی خدایی صفت ـ کهکشان و.. ـ ۱۸خرداد۱۴۰۳

پادکست ۷۷ ـ علی خدایی صفت ـ کارزارهای مقاومت ـ ۱۱خرداد۱۴۰۳

پادکست ۷۷ ـ علی خدایی صفت ـ هلاکت رئیسی ـ ۴خرداد۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت ـ کارزارهای سیاسی مقاومت ـ ۲۸اردیبهشت ۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت ـ کارزارهای مقاومت در ایتالیا انگلستان ـ ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ کنفرانس مجلس فرانسه و برلین ـ ۱۴اردیبهشت ۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ اسحاق علینژاد ـ تصویب قانون مک کال .. ـ ۷اردیبهشت ۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ کنفرانس در کنگره آمریکا ـ ۳۱فروردین ۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ اجلاس پارلمان اروپاـ ۲۴فروردین ۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ نامه ۶۷ گزارشگر و ـ ۱۷فروردین ۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ کارزار نوروزی ـ ۲۵اسفند۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ عملیات کانونها ـ ۱۸اسفند۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ عملیات کانونها ـ ۴اسفند۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ افشای اسناد مجلس ارتجاع ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ قطعنامه پارلمان انگلستان و ـ ۱۳بهمن ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت ـ عملیات کانونها ـ ۶بهمن ۱۴۰۲