راه های دیدن سیمای آزادی

پخش ماهواره ای

ماهواره Express AM6
موقعیت 53°E
فرکانس 12594
پولاریزاسیون Vertical
سیمبل ریت 27500
ترانسپاندر A4
اف ای سی 2/3
فورمت HD / DVB-S / MPEG-4
SD / DVB-S / MPEG-2
ماهواره Hot Bird 13B
موقعیت 13°E
فرکانس 12149
پولاریزاسیون Vertical
سیمبل ریت 27500
ترانسپاندر
اف ای سی 3/4
فورمت SD / DVB-S / MPEG-2
ماهواره Hot Bird 13C
موقعیت 13°E
فرکانس 11642
پولاریزاسیون Horizontal
سیمبل ریت 27500
ترانسپاندر
اف ای سی 3/4
فورمت HD / DVB-S / MPEG-4
ماهواره Eutelsat 7B
موقعیت 7.0°E
فرکانس 10721
پولاریزاسیون Horizontal
سیمبل ریت 22000
ترانسپاندر A1
اف ای سی 3/4
فورمت SD / DVB-S / MPEG-2
ماهواره Eutelsat 7B
موقعیت 7.0°E
فرکانس 11125
پولاریزاسیون Horizontal
سیمبل ریت 3750
ترانسپاندر
اف ای سی 3/4
فورمت HD / DVB-S / MPEG-4
ماهواره TurkmenÄlem
موقعیت 52°E
فرکانس 11221
پولاریزاسیون Vertical
سیمبل ریت 27500
ترانسپاندر
اف ای سی 2/3
فورمت SD / DVB-S / MPEG-2
ماهواره موقعیتفرکانسپولاریزاسیونسیمبل ریتترانسپاندراف ای سیفورمت
Express AM6 53°E12594Vertical27500A42/3HD / DVB-S / MPEG-4
SD / DVB-S / MPEG-2
Hot Bird 13B 13°E12149 Vertical275003/4SD / DVB-S / MPEG-2
Hot Bird 13C 13°E11642Horizontal275001573/4HD / DVB-S / MPEG-4
Eutelsat 7B 7.0°E10721Horizontal22000A13/4SD / DVB-S / MPEG-2
Eutelsat 7B 7.0°E11125Horizontal37503/4HD / DVB-S / MPEG-4
TurkmenÄlem 52°E11221Vertical275002/3SD / DVB-S / MPEG-2

اپ های سیمای آزادی

اندروید: برای دسترسی و مشاهده پخش زنده و ویدئوها

اندروید:‌ فقط برای مشاهده پخش زنده

اپل:‌ برای دسترسی و مشاهده پخش زنده و ویدئوها